Skip to main content

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2022.

Hieronder vind je het privacybeleid en de disclaimer van YOLO Management BV (hierna ‘YOLO Management’ of ‘wij/ons/onze’) beschreven, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 72, 3590 Diepenbeek (België) en ondernemingsnummer BTW BE0695.693.106 (RPR Hasselt). Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

YOLO Management en je privacy

YOLO Management vindt jouw privacy heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we jou dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene aan YOLO Management bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerkingsdoeleinden, alsook op welke manier we hierdoor digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Hoewel de meeste informatie op onze websites en andere communicatiemedia beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon waaronder een naam, e-mailadres of contactgegevens. Het gaat meer specifiek over de gegevens die je aan YOLO Management meedeelt via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens met betrekking tot aankopen of diensten waarvan je gebruik maakt of gebruik wenst te maken. YOLO Management verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Omdat discretie bij YOLO Management voorop staat, wordt alle informatie die aan YOLO Management wordt verschaft, vertrouwelijk behandeld. Bovendien zijn alle verwerkingsactiviteiten van YOLO Management opgenomen in verwerkingsregisters zoals opgelegd door de AVG.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van YOLO Management. YOLO Management is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, platformen en diensten, ben je akkoord met de mogelijke verwerkingshandelingen door YOLO Management.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van websitebezoekers

YOLO Management kan via haar websites gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere geanonimiseerd IP-adres, browser-type, apparaat, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats, dag en uur van websitebezoek, bezochte pagina’s, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit doen we voor statistische doeleinden en maakt het ons mogelijk om onze websites voortdurend te optimaliseren voor jou en voor toekomstige bezoekers.

Voor het verwerken van websitestatistieken maken wij gebruik van Google Analytics, een dienst die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics verzamelt gegevens door middel van cookies (zie verder) en dit om het gebruik van de websites van YOLO Management te volgen en onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en beschikbaar te maken in andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden. YOLO Management heeft haar Google Analyticsaccount zodanig ingesteld dat jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Om te voorkomen dat je gegevens gebruikt kunnen worden door Google Analytics, kan je hier een Google Analytics Opt-Out Browser Add-on terugvinden. Het privacybeleid van Google vind je hier.

Tenslotte is het mogelijk dat de websites van YOLO Management systeemlogboeken aanleggen met het oog op de goede werking en onderhoud van de desbetreffende websites. Hierin kan het IP-adres van jou als gebruiker voorkomen.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van prospecten

Wij stellen via onze websites contactformulieren ter beschikking. Door het invullen en verzenden van een digitaal formulier, geef je ons de toestemming om te antwoorden op jouw verzoek om informatie en dit per e-mail, post of telefoongesprek. Het is mogelijk dat deze berichten in onze mailbox bewaard worden. Jouw gegevens worden in ons CRM-systeem opgenomen op het moment dat er een effectieve prijsopgave wordt aangevraagd.

Door in te schrijven op onze mailinglijst, wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de contactenlijst van Convertkit. Daarmee kan je e-mailberichten ontvangen van informatieve en/of commerciële aard. Ook wanneer je een klant wordt van YOLO Management, kan jouw e-mailadres aan deze lijst worden toegevoegd omdat de e-mails relevant kunnen zijn in het kader van jouw eerdere aankoop. In iedere nieuwsbrief voorziet YOLO Management de mogelijkheid om je terug uit te schrijven van deze lijst.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van klanten

Persoonsgegevens van klanten en voormalige klanten worden verwerkt voor deze specifieke doeleinden:

  • het beantwoorden van jouw vragen;
  • het verwerken van offerteaanvragen door onszelf of andere partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn;
  • het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van leveringen;
  • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten;
  • bedrijfsadministratie en boekhouding;
  • het verzorgen van ondersteuning n.a.v. producten of diensten die je bij ons hebt afgenomen;
  • klantentevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken;
  • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
  • contactname via e-mail voor informatie over je producten en diensten bij YOLO Management, tips en advies of aanbiedingen;
  • opstellen van websitestatistieken en verbeteren van de digitale gebruikerservaringen.

Het is altijd mogelijk om je te verzetten tegen direct marketing. Steeds voorzien we een uitschrijfmogelijkheid of opt-out in onze commerciële nieuwsbrieven.

Met wie delen wij je gegevens?

YOLO Management kan je persoonsgegevens delen met externe gecontracteerde serviceproviders (verwerkers) om diensten te kunnen aanbieden of een databank bij te houden.

YOLO Management zal zoveel als mogelijk samenwerken met verwerkers binnen Europa. Onze dienstverlening verzorgen we hoofdzakelijk in eigen beheer en we werken voor het onderbrengen van onze infrastructuur uitsluitend samen met ISO-gecertificeerde datacenters in de Benelux. Vanzelfsprekend gebeuren onze eigen verwerkingen overeenkomstig deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien YOLO Management jouw persoonsgegevens doorgeeft aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, zal YOLO Management erop toezien dat deze verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen kunnen voorleggen. Je machtigt ons hierbij om jouw persoonsgegevens naar verwerkers buiten Europa over te dragen.

In bepaalde omstandigheden is YOLO Management verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven of openbaar te maken. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure, verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van jouw vitale belangen. Indien YOLO Management oordeelt dat het wenselijk is om jouw gegevens door te geven in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan derden.

We maken geen persoonsgegevens kenbaar aan onze sociale mediapartners. Onze websites kunnen echter wel plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Vimeo en YouTube. Sociale mediaproviders kunnen gegevens verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze website bekijkt, linkt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor sociale mediapartners. Je kan hieronder doorklikken op de namen van de sociale mediapartners om hun privacybeleid na te lezen.

Jouw persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorverkocht aan derden.

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Voor de bewaartermijn van gegevens beroepen we ons zoveel als mogelijk op de wettelijke bewaartermijnen. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen we zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nog kunnen nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens definitief gewist.

Persoonsgegevens die door ons gebruikt worden voor de verlening van diensten aan jou of van jou, worden verwerkt zolang dit nodig is om de diensten te verlenen. Zij kunnen gebruikt worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van deze berichten.

Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan je contact met ons opnemen.

Wat zijn je rechten als betrokkene?

De privacywetgeving GDPR voorziet in verschillende rechten voor jou als betrokkene. Hieronder bespreken we de voornaamste:

Recht op informatie: via deze privacyverklaring en andere officiële briefwisseling zal YOLO Management jou steeds zo goed mogelijk informeren over haar verwerkingsactiviteiten. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht om een kopie van de verzamelde gegevens aan te vragen. De eerste kopie zal kosteloos worden overgemaakt, maar we behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te vragen voor toekomstige kopieën.

Recht op rectificatie: je voorzien steeds de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op bezwaar: en je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Verder kan je bezwaar maken tegen de overige verwerkingen van jouw persoonsgegevens en zullen wij jouw verzoek evalueren.

Recht op wissing: wil je al je gegevens laten wissen, zal dat mogelijk zijn indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en niet langer nodig zijn om de vooropgestelde doeleinden van de verwerkingen te kunnen nakomen.

Recht op beperking van de verwerking: de privacywetgeving voorziet bepaalde specifieke gevallen waarbij je de verwerking van je persoonsgegevens kan laten beperken. Dit is het geval wanneer je de nauwkeurigheid van je gegevens betwist (en dit tijdens het verificatieproces), wanneer de verwerking onrechtmatig is en je de beperking ervan verzoekt, wanneer we de gegevens niet meer nodige hebben voor de verwerking maar enkel nog voor juridische doeleinden, of wanneer er bezwaar is gemaakt en dit tijdens het verificatieproces.

Recht op data portabiliteit: indien je beslist om van verwerker te veranderen, heb je het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm om ze vervolgens elders onder te brengen.

Recht om een klacht in te dienen: indien je van mening bent dat YOLO Management een inbreuk maakt op jouw privacy, mag je hiervoor steeds contact opnemen via het e-mailadres [email protected] en bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00.

Wil je je rechten uitoefenen, kan je contact opnemen via het e-mailadres [email protected].
Het is mogelijk dat niet alle informatie door YOLO Management kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot bewijsdoelstellingen, back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben.

Wijzigingen in dit privacybeleid

YOLO Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie zal steeds via deze webpagina raadpleegbaar zijn en wordt aangegeven door de datum van de laatste wijziging. Iedere ingrijpende wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden in de briefwisseling en het mailverkeer van YOLO Management.

Intellectuele eigendomsrechten & disclaimer

De disclaimer kan je hier terugvinden en zij is van toepassing op alle websites, informatie en communicatie van YOLO Management.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.