Skip to main content

Deze pagina werd laatst aangepast op 22 mei 2022.

De onderstaande disclaimer is van toepassing op alle websites, online en offline communicatie van YOLO Management BV (YOLO Management) met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 72 – 3590 Diepenbeek (België), en ondernemingsnummer BTW BE0695.693.106 (RPR Hasselt). Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

Het gebruik van onze websites moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in deze disclaimer, de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid. Het geheel van deze teksten zijn onze algemene voorwaarden die zowel geldig zijn voor ons, YOLO Management, als voor jou, de gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden. Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Over onze websites

Wij streven ernaar gebruiksvriendelijke en veilige websites aan te bieden. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze websites te garanderen. Toch kunnen we je geen absolute garanties geven en zijn onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Het gebruik van onze websites gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de websites, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze websites te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Over de inhoud op onze websites

De inhoud van onze websites wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die je als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website. De informatie op deze website is van algemene, informatieve aard en beantwoordt niet noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie van de websitebezoeker.

In het geval bepaalde inhoud op onze websites een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze websites bevatten inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze websites gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van jou als gebruiker.

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kunnen daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de desbetreffende website. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link wordt geklikt, verlaat je onze website en kan je ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze vreemde websites door te nemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met YOLO Management.

Over jou als gebruiker

Ook jij als gebruiker draagt een verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze websites. Als gebruiker moet je je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van onze websites. Zo mogen websites bijvoorbeeld niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze websites te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de websites kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij YOLO Management vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze websites en hun inhoud. Deze bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde YOLO Management en derde partijen. Onder inhoud verstaan we de ruime categorie van merken, logo’s, foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. YOLO Management hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten kan worden vervolgd.

Verwerking van persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie kan noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van vragen, offertes en bestellingen, en het opstellen van facturen en overeenkomsten. Voor iedere contactname is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de aanvraag of bestelling. Je persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met ons privacybeleid.

Algemene bepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding

Onze algemene voorwaarden (inclusief de algemene verkoopsvoorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van YOLO Management

, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.